Tessy Troubleyn

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. De consultant zal de cliënt, voor het aangaan van de samenwerking, steeds doorverwijzen naar deze algemene voorwaarden. Van zodra een cliënt een afspraak boekt, wordt er vanuit gegaan dat de cliënt deze algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.
 

 

Artikel 1 – Identiteit van de consultant

  • Consultant: Tessy Troubleyn

  • Maatschappelijke zetel: Emile Bossaertlaan 16/2, 1081 Brussel

  • Telefoonnummer: +32 485 70 84 34

  • E-mailadres: tessy@tessytroubleyn.be

  • Rekeningnummer Tessy Troubleyn: BE80 0351 0768 3377

  • Facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so | Aalststraat 7-11, 1000 Brussel | BE 0479 233 349 | IBAN BE95 7350 0585 6158

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant, Tessy Troubleyn, dus inclusief elke mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen de consultant en de cliënt. De cliënt wordt in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Tessy Troubleyn.

2. Onder mondelinge en schriftelijke overeenkomst wordt verstaan elke inschrijving voor hetzij een opstartsessie, hetzij een opruimsessie of -pakket per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm (facebook, whatsapp, sms, …) of mondeling per telefoon, of face-to-face.

 

Artikel 3 – Inschrijving

De inschrijving voor een opruimsessie of -pakket geldt als definitief van zodra de cliënt een bevestigingsmail ontvangt van de consultant, als reactie op een gemaakte afspraak door de cliënt (via e-mail, via sms, via Whats App, mondeling of via telefoon) waarin de dag en het uur van de (eerste) sessie steeds zal vermeld staan.

 

Artikel 4 - Opruimsessies / opruimpakketten

- De cliënt wordt steeds persoonlijk door Tessy Troubleyn begeleid.

- Elke opruimsessie start op het afgesproken uur.

- De opruimsessies vinden steeds plaats op de afgesproken locatie.

- Tijdens de opruimsessies richt de cliënt zich op de eigen bezittingen. De bezittingen van kinderen en partner worden niet aangepakt, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming hebben gegeven. Voor gemeenschappelijke bezittingen kan een uitzondering gemaakt worden en zal de consultant de nodige instructies en werkomstandigheden steeds meedelen.

- Het is aan te raden om tijdens de opruimsessies zo min mogelijk gestoord te worden.  Op deze manier kan de cliënt geheel focussen op het eigen opruimproces zodat er een goed resultaat kan bereikt worden.

- Wensen en opmerkingen van de cliënt in verband met het optimaliseren en reorganiseren van de bezittingen / woonst zullen door de consultant genoteerd worden. Deze kunnen resulteren in een gestructureerde to-do-lijst die de cliënt, in afwezigheid van de consultant, kan afwerken.

Artikel 5a – Annulatie door de cliënt

Indien de cliënt een afspraak voor een opruimssessie wenst te annuleren of verplaatsen, dient dit steeds ten minste 24 uur voor de geplande afspraak medegedeeld te worden aan de consultant, hetzij via e-mail, hetzij via telefoon. Bij een annulatie op minder dan 24 uur zal er 100 euro (incl BTW, behalve voor BTW-gerechtigden) schadevergoeding in rekening worden gebracht, tenzij er omstandigheden van toepassing zijn die buiten de wil van de cliënt liggen.

 

Artikel 5b – Annulatie door de consultant

Het is ten allen tijde mogelijk dat de consultant een geplande sessie annuleert of verplaatst wegens onvoorziene omstandigheden, ziekte of overmacht. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de consultant, die niet te wijten zijn aan de fout van de consultant en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst onredelijk dan wel onmogelijk is. In deze gevallen zal de consultant zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met de cliënt en zal de consultant nieuwe afspraakmomenten voorstellen. In bovengenoemde opgesomde gevallen is de consultant niet gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de cliënt.

 

Artikel 6 - Prijzen

Opruimsessie a la carte:

De cliënt betaalt per opruimsessie (en dus niet per uur). Elke sessie duurt gemiddeld 5 uur. Soms zal het iets korter zijn. Opruimen kan namelijk fysiek en emotioneel inspannend zijn. De consultant houdt hier graag rekening mee om een optimale kwaliteit per sessie te kunnen garanderen. Wenst de cliënt de opruimsessie toch vroeger te beëindigen, zal er niks in mindering gebracht worden en dient de cliënt het volledige bedrag van de sessie te betalen.

Sessies met andere duurtijd zijn uitzonderlijk mogelijk na voorafgaand overleg tussen consultant en cliënt. Hiervoor geldt dan een uurtarief van 80 euro/u (incl BTW, behalve voor BTW-gerechtigden).

De prijs voor een afzonderlijke opruimsessie a la carte zal steeds meegedeeld worden tijdens de opstartsessie en zal nog eens extra per mail worden bevestigd. *

Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief transportkosten voor particulieren.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten voor BTW-gerechtigden - tarief: 0,35 euro/km excl BTW (gerekend vanaf Emile Bossaertlaan 1081 Koekelberg).

* Prijswijzigingen zijn ten alle tijde mogelijk en zullen steeds mondeling en schriftelijk worden meegedeeld aan de cliënt, maar zullen nooit worden doorgevoerd wanneer de tijd tussen een opstartsessie en opruimsessie minder of gelijk aan 30 dagen bedraagt.

Opruimpakketten:

De cliënt betaalt in 1 keer voor het ganse opruimpakket en dus niet per sessie en dit voordat de eerste opruimsessie plaatsvindt. Alle sessies van het opruimpakket dienen binnen het jaar plaats te vinden. Elke afzonderlijke opruimsessie duurt gemiddeld 5 uur. Soms zal het iets korter zijn. Opruimen kan namelijk fysiek en emotioneel inspannend zijn. De consultant houdt hier graag rekening mee om een optimale kwaliteit per sessie te kunnen garanderen. Wenst de cliënt 1 of meerdere opruimsessies toch vroeger te beëindigen, zal er niks in mindering gebracht.

De prijs voor een bepaald opruimpakket zal steeds meegedeeld worden tijdens de opstartsessie en zal nog eens extra per mail worden bevestigd. *

Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief transportkosten voor particulieren.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten voor BTW-gerechtigden - tarief: 0,35 euro/km excl BTW (gerekend vanaf Emile Bossaertlaan 1081 Koekelberg).

* Prijswijzigingen zijn ten alle tijde mogelijk en zullen steeds mondeling en schriftelijk worden meegedeeld aan de cliënt, maar zullen nooit worden doorgevoerd wanneer de tijd tussen een opstartsessie en de eerste opruimsessie van het pakket minder of gelijk aan 30 dagen bedraagt.

Artikel 7 – Facturatie

Opruimsessie a la carte:

Na elke opruimsessie zal u digitaal, via e-mail, een factuur ontvangen van de desbetreffende sessie. Op de factuur zal de kostprijs van de desbetreffende sessie worden meegedeeld. De toegestuurde factuur dient steeds betaald te worden conform de vermelde vervaldatum op de factuur (zie artikel 8 - betaling). De factuur zal verstuurd worden door het facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so. (Eventueel is het mogelijk, om na elke sessie cash te betalen of via overschrijving op het rekeningnummer: BE80 0351 0768 3377. Vermeld dan steeds uw naam en de datum van de desbetreffende sessie.)

Opruimpakketten:

Indien u een opruimpakket neemt, ontvangt u een factuur voordat de eerste opruimsessie van het pakket plaatsvindt. Op de factuur zal de naam en de kostprijs van het opruimpakket worden meegedeeld, alsook de vervaldag. De toegestuurde factuur dient steeds betaald te worden conform de vermelde vervaldatum op de factuur (zie artikel 8 - betaling) en voor de eerste opruimsessie van het pakket plaatsvindt. De factuur zal verstuurd worden door het facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so.

 

Artikel 8 – Betaling

Opruimsessie a la carte:

Betaling dient standaard steeds te gebeuren uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen en voor een volgende (opruim)sessie plaatsvindt. Elke betaling met een achterstal van meer dan 15 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met zich brengen met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal met 15% verhoogd worden met een minimum van 80 € als forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  Portkosten en kosten van administratieve aard zullen eveneens in rekening gebracht worden ten belope van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten (administratie, port, schadeloosstelling en interesten) zullen altijd gefactureerd worden.

 Opruimpakketten:

Betaling dient steeds te gebeuren alvorens de eerste opruimsessie van het pakket plaatsvindt. De betaaltermijn is dus afhankelijk van de tijd die tussen de opstartsessie en de eerste opruimsessie zit, maar zal nooit langer dan 15 kalanderdagen bedragen. Elke betaling met een achterstal van meer dan 15 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met zich brengen met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal met 15% verhoogd worden met een minimum van 80 € als forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  Portkosten en kosten van administratieve aard zullen eveneens in rekening gebracht worden ten belope van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten (administratie, port, schadeloosstelling en interesten) zullen altijd gefactureerd worden.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen zo snel mogelijk en in elk geval binnen de 8 dagen na de sessie schriftelijk worden meegedeeld.  In elk geval blijft de verantwoordelijkheid van de consultant beperkt tot het bedrag van de desbetreffende sessie.

 

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst door de consultant

Indien de consultant van mening is, om welke reden dan ook, de cliënt niet langer te kunnen begeleiden tijdens zijn/haar opruimtraject dan heeft de consultant het recht de sessie / samenwerking vroegtijdig te beëindigen. De consultant zal, in dat geval, enkel de uren aanrekenen die daadwerkelijk gepresteerd zijn, en dit aan een uurtarief van 80 euro/u (incl BTW, behalve voor BTW-gerechtigden). 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De consultant kan adviseren maar de cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor de selectie die hij/zij maakt tijdens de opruimsessies en neemt altijd de finale beslissing over wat wordt weggegooid. Dit wil zeggen dat de consultant in geen enkele situatie aansprakelijk kan gesteld worden voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen van de cliënt.

De aansprakelijkheid van de consultant is beperkt tot het bedrag dat verzekerd is onder de verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten via Job Yourself Coop cvba-so bij Ethias. Dit geldt voor schade aan personen of zaken, aangebracht door de consultant tijdens het uitvoeren van de diensten, op voorwaarde dat de cliënt binnen de 8 dagen de schade schriftelijk meldt bij de consultant. Alle schriftelijke communicatie na 8 dagen doet het recht op schadevergoeding vervallen.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product, digitaal en niet digitaal, dat door de consultant is ontwikkeld, blijft de exclusieve eigendom van de consultant Tessy Troubleyn. De cliënt krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de opruimsessies zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de consultant Tessy Troubleyn nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

 

Artikel 13 – Privacy en vertrouwen tijdens de sessies

De consultant verbindt zich er uitdrukkelijk toe de privacy van elke cliënt te respecteren. De consultant zal hiervoor nooit in het bijzijn van anderen de naam van de cliënt noemen. Ook zal visueel materiaal dat gemaakt is tijdens de opruimsessies enkel overhandigd worden aan de cliënt en dus nooit zonder toestemming van de cliënt publiekelijk gemaakt worden.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen de consultant en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Brussel, Nederlandstalige sectie (naargelang het bedrag van het geschil, Handelsrechtbank, de Rechtbank in Eerste Aanleg of Vredegerecht van het eerste kanton, Nl sectie).