Tessy Troubleyn

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. De consultant zal de cliënt, voor het aangaan van de samenwerking, steeds doorverwijzen naar deze algemene voorwaarden. Van zodra een cliënt een infosessie boekt, wordt er vanuit gegaan dat de cliënt deze algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.
 

 

Artikel 1 – Identiteit van de consultant

  • Consultant: Tessy Troubleyn

  • Maatschappelijke zetel: Emile Bossaertlaan 16/2, 1081 Brussel

  • Telefoonnummer: +32 485 70 84 34

  • E-mailadres: tessy@tessytroubleyn.be

  • Facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so | Aalststraat 7-11, 1000 Brussel | BE 0479 233 349 | IBAN BE95 7350 0585 6158

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant, Tessy Troubleyn, dus inclusief elke mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen de consultant en de cliënt. De cliënt wordt in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Tessy Troubleyn.

2. Onder mondelinge en schriftelijke overeenkomst wordt verstaan elke aanvraag voor een infosessie per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm (facebook, whatsapp, sms, …) of mondeling per telefoon, of face-to-face.

 

Artikel 3 – Aanvraag

De aanvraag voor een infosessie geldt als definitief van zodra de cliënt een bevestigingsmail ontvangt van de consultant, als reactie op een aanvraag door de cliënt (via e-mail, via sms, via Whats App, mondeling of via telefoon) waarin de dag en het uur van de infosessie steeds zal vermeld staan.

 

Artikel 4 - Infosessies

- De infosessies worden steeds gegeven door Tessy Troubleyn - gecertificeerd KonMari consultant.

- Elke infosessie start op het afgesproken uur.

- De consultant is steeds +/- 1 uur voor de infosessie begint aanwezig om alles rustig te kunnen voorbereiden.

- De infosessies vinden steeds plaats op de afgesproken locatie.

- De locatie is van dien aard dat deelnemers ongestoord kunnen luisteren.

- De cliënt/organisator voorziet zelf basismateriaal zoals: stoelen voor de deelnemers, tenminste 2 tafels (1 voor de projector en 1 voor de vouwdemonstratie) en een witte muur of projectiescherm.

- Eventuele pauzes kunnen ingepland worden en worden voorafgaand aan het evenement schriftelijk of mondeling besproken.

- Het aantal deelnemers en de duur van de infosessie worden voorafgaand aan het evenement steeds schriftelijk vastgelegd. Van dit aantal wordt niet afgeweken zonder de consultant op de hoogte te brengen en onderling te overleggen. Dit om de kwaliteit van elke infosessie te kunnen garanderen.

Artikel 5a – Annulatie door de cliënt

Indien de cliënt een aanvraag voor een infosessie wenst te annuleren of verplaatsen, dient dit steeds ten minste 7 dagen voor de geplande datum medegedeeld te worden aan de consultant, hetzij via e-mail, hetzij via telefoon. Bij een annulatie op minder dan 7 dagen zal er 100 euro (excl BTW) schadevergoeding in rekening worden gebracht, tenzij er omstandigheden van toepassing zijn die buiten de wil van de cliënt liggen.

 

Artikel 5b – Annulatie door de consultant

Het is ten allen tijde mogelijk dat de consultant een geplande infosessie annuleert of verplaatst wegens onvoorziene omstandigheden, ziekte of overmacht. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de consultant, die niet te wijten zijn aan de fout van de consultant en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst onredelijk dan wel onmogelijk is. In deze gevallen zal de consultant zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met de cliënt en zal de consultant nieuwe afspraakmomenten voorstellen. In bovengenoemde opgesomde gevallen is de consultant niet gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de cliënt.

 

Artikel 6 – Prijzen

De prijs voor een infosessie wordt voorafgaand schriftelijk overeengekomen tussen consultant en cliënt.

Deze prijs is op maat, afhankelijk van de vraag van de cliënt.

Elke overeengekomen prijs is exclusief btw en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Tarief transportkosten: 0,35 eur/km excl. btw, gerekend vanaf Emile Bossaertlaan 1081 Koekelberg + eventuele kosten parking.

Artikel 7 – Facturatie

Na elke infosessie ontvangt de cliënt digitaal, via e-mail, een factuur van de desbetreffende sessie. Op de factuur zal de kostprijs van de desbetreffende sessie worden meegedeeld, als ook de transportkosten. De toegestuurde factuur dient steeds betaald te worden conform de vermelde vervaldatum op de factuur (zie artikel 8 - betaling). De factuur zal verstuurd worden door het facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so.

 

Artikel 8 – Betaling

Betaling dient steeds te gebeuren uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Elke betaling met een achterstal van meer dan 15 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met zich brengen met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal met 15% verhoogd worden met een minimum van 80 € als forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  Portkosten en kosten van administratieve aard zullen eveneens in rekening gebracht worden ten belope van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten (administratie, port, schadeloosstelling en interesten) zullen altijd gefactureerd worden.

 

Artikel 9– Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product, digitaal en niet digitaal, dat door de consultant is ontwikkeld, blijft de exclusieve eigendom van de consultant Tessy Troubleyn. De cliënt krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de infosessies zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de consultant Tessy Troubleyn nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen de consultant en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Brussel, Nederlandstalige sectie (naargelang het bedrag van het geschil, Handelsrechtbank, de Rechtbank in Eerste Aanleg of Vredegerecht van het eerste kanton, Nl sectie).