Tessy Troubleyn

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. De consultant zal de cliënt, voor het aangaan van de samenwerking, steeds doorverwijzen naar deze algemene voorwaarden. Van zodra een cliënt een workshop boekt, wordt er vanuit gegaan dat de cliënt deze algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.
 

 

Artikel 1 – Identiteit van de consultant

  • Consultant: Tessy Troubleyn

  • Maatschappelijke zetel: Emile Bossaertlaan 16/2, 1081 Brussel

  • Telefoonnummer: +32 485 70 84 34

  • E-mailadres: tessy@tessytroubleyn.be

  • Rekeningnummer Tessy Troubleyn: BE80 0351 0768 3377

  • Facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so | Aalststraat 7-11, 1000 Brussel | BE 0479 233 349 | IBAN BE95 7350 0585 6158

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant, Tessy Troubleyn, dus inclusief elke mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen de consultant en de cliënt. De cliënt wordt in deze algemene voorwaarden gedefinieerd als iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Tessy Troubleyn.

2. Onder mondelinge en schriftelijke overeenkomst wordt verstaan elke inschrijving voor workshop@home per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm (facebook, whatsapp, sms, …) of mondeling per telefoon, of face-to-face.

 

Artikel 3 – Aanvraag

De aanvraag voor een workshop@home geldt als definitief van zodra de cliënt een bevestigingsmail ontvangt van de consultant, als reactie op een gemaakte aanvraag door de cliënt (via e-mail, via sms, via Whats App, mondeling of via telefoon) waarin de dag en het uur van de workshop steeds zal vermeld staan.

 

Artikel 4 - Workshops@home

- De workshops@home worden steeds gegeven door Tessy Troubleyn - gecertificeerd Konmari consultant.

- Elke workshop start op het afgesproken uur.

- De consultant is steeds +/- 1 uur voor de infosessie begint aanwezig om alles rustig te kunnen voorbereiden.

- De workshops vinden steeds plaats op de afgesproken locatie.

- De host/organisator voorziet zelf basismateriaal zoals: stoelen/zetels/tafel voor de deelnemers.

- De host/organisator voorziet zelf een drankje en/of hapje voor de uitgenodigden.

- Tessy Troubleyn zal steeds contact opnemen voor de workshop plaatsvindt om enkele praktische zaken af te spreken.


Artikel 5a – Annulatie door de cliënt

Indien de cliënt een afspraak voor een workshop@home wenst te annuleren of verplaatsen, dient dit steeds ten minste 24 uur voor de geplande afspraak medegedeeld te worden aan de consultant, hetzij via e-mail, hetzij via telefoon. Bij een annulatie op minder dan 24 uur zal er 100 euro (incl BTW, behalve voor BTW-gerechtigden) schadevergoeding in rekening worden gebracht, tenzij er omstandigheden van toepassing zijn die buiten de wil van de cliënt liggen.

 

Artikel 5b – Annulatie door de consultant

Het is ten allen tijde mogelijk dat de consultant een geplande sessie annuleert of verplaatst wegens onvoorziene omstandigheden, ziekte of overmacht. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de consultant, die niet te wijten zijn aan de fout van de consultant en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst onredelijk dan wel onmogelijk is. In deze gevallen zal de consultant zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen met de cliënt en zal de consultant nieuwe afspraakmomenten voorstellen. In bovengenoemde opgesomde gevallen is de consultant niet gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de cliënt.

 

Artikel 6 – Prijzen

De prijs voor een workshop@home bedraagt 200 euro per workshop (incl BTW, behalve voor BTW-gerechtigden).

Artikel 7 – Facturatie

Na elke workshop@home zal u digitaal, via e-mail, een factuur ontvangen van de desbetreffende workshop. Op de factuur zal de kostprijs van de desbetreffende sessie worden meegedeeld. De toegestuurde factuur dient steeds betaald te worden conform de vermelde vervaldatum op de factuur (zie artikel 8 - betaling). De factuur zal verstuurd worden door het facturatiecentrum: Job Yourself Coop cvba-so.

 

Artikel 8 – Betaling

Betaling dient steeds te gebeuren uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Elke betaling met een achterstal van meer dan 15 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met zich brengen met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal met 15% verhoogd worden met een minimum van 80 € als forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  Portkosten en kosten van administratieve aard zullen eveneens in rekening gebracht worden ten belope van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten (administratie, port, schadeloosstelling en interesten) zullen altijd gefactureerd worden.

 

Artikel 9– Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan om het even welk document of product, digitaal en niet digitaal, dat door de consultant is ontwikkeld, blijft de exclusieve eigendom van de consultant Tessy Troubleyn. De cliënt krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de workshop@home zijn overhandigd maar kan deze behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de consultant Tessy Troubleyn nooit op welke manier ook laten gebruiken door derden, noch reproduceren, kopiëren of in enige andere vorm verspreiden.

 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen de consultant en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van Brussel, Nederlandstalige sectie (naargelang het bedrag van het geschil, Handelsrechtbank, de Rechtbank in Eerste Aanleg of Vredegerecht van het eerste kanton, Nl sectie).